Członkostwo

Członkiem Związku Polskiego Leasingu może być pracodawca, tj. osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników lub inny związek pracodawców, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej leasing lub wynajem lub propagowanie działalności leasingowej lub wynajmu.

Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Rada Związku, na podstawie rekomendacji Zarządu. Zarząd sporządza rekomendację po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego kandydata, z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 11 statutu ZPL.

Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Związku winien złożyć deklarację członkowską, podpisaną przez dwóch członków wprowadzających, dokument stwierdzający jego status prawny, kopię bilansu za poprzedni rok oraz pisemne zobowiązanie do płacenia składki członkowskiej.

Decyzję w sprawach przyznania członkostwa innemu związkowi pracodawców podejmuje Walne Zebranie w formie uchwały, na podstawie rekomendacji Rady Związku oraz Zarządu.