Związek Polskiego Leasingu

reprezentuje ponad 90 proc. rynku leasingu w naszym kraju. ZPL skupia 32 podmioty – firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Związek uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami, a także monitorują, opiniują i przygotowują ekspertyzy w zakresie przepisów obejmujących leasing.

Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem organizacji Leaseurope, w skład której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

ZPL wypracowuje kierunki swojej działalności w ramach zespołów i grup roboczych:

 • GRUPA DS. ZIELONYCH AKTYWÓW
 • GRUPA DS. UBEZPIECZEŃ
 • GRUPA DS. ESG I ŚLADU WĘGLOWEGO
 • GRUPA DS. DIGITALIZACJI
 • GRUPA DS. PRAWNO-PODATKOWYCH
 • GRUPA DS. ANTYFRAUDÓW
 • GRUPA DS. PR
 • GRUPY DS. IT
 • GRUPA DS. STATYSTYK I ANALIZ RYNKOWYCH
 • ZESPÓŁ DS. REFORMY WIBOR
 • ZESPÓŁ DS. E-REJESTRACJI
 • ZESPÓŁ DS. WDROŻENIA KSEF
 • ZESPÓŁ DS. WDROŻENIA UKPL
 • ZESPÓŁ DS. SDS

Na rynku krajowym

ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując z licznymi organizacjami biznesowymi tj.: Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Związek Dealerów Samochodów, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i wiele innych.

ZPL jest członkiem Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego, Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Funduszy UE, Rady Przedsiębiorców utworzonej przy Rzeczniku MŚP, uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.

Reprezentanci ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości, wspierając merytorycznie liczne konferencje i szkolenia.

W okresie 30 lat funkcjonowania przedstawiciele ZPL brali aktywny udział w kształtowaniu warunków działania firm leasingowych oraz ich klientów. Pierwsze inicjatywy dotyczyły przygotowania kompleksowego uregulowania zagadnień prawnych dla leasingu i rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Finansów dla ich wdrożenia w życie. ZPL wziął udział w pracach kodyfikacyjnych dotyczących zdefiniowania umowy leasingu w Kodeksie Cywilnym, a w kolejnych latach także w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości.

Przedstawiciele ZPL wzięli udział w licznych konsultacjach organizowanych przez podmioty publiczne dotyczących warunków wykorzystania leasingu przez przedsiębiorców. Dotyczyło to m.in. absorpcji funduszy unijnych w ramach długoletnich perspektyw budżetowych UE (uzyskanie korzystnych dla beneficjentów rozliczeń wydatków w leasingu), programów ramowych UE (wsparcie edukacyjne w możliwości skorzystania z funduszy), programu POLSEFF na rzecz zrównoważonej energii (nowelizacja przepisów umożliwiających dotacje rat leasingowych), programu NFOŚiGW Mój Elektryk (stworzenie ram prawnych i organizacyjnych umożliwiających dotowanie rat leasingowych), programów gwarancyjnych BGK (stworzenie ram prawnych umożliwiających udzielenie w umowach leasingu gwarancji portfelowych Skarbu Państwa oraz gwarancji EBI), programu na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (działania edukacyjne na rzecz wykorzystania leasingu w transakcjach PPP), a także produktów leasingowych kierowanych do konsumentów i przedsiębiorców (umożliwienie korzystania z leasingu przez konsumentów, umożliwienie cedowania praw i obowiązków z umów leasingu na rzecz innego podmiotu, umożliwienie realeasingu, umożliwienie leasingu wieczystego użytkowania, umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej, umożliwienie refakturowania ubezpieczeń w ramach umów leasingu i wiele innych.