Statut

Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zebraniu ZPL 13 maja 2021r.

STATUT ZWIĄZKU POLSKIEGO LEASINGU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Polskiego Leasingu, zwany dalej "Związkiem" jest działającą pod wymienioną wyżej nazwą organizacją pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw leasingowych, przedsiębiorstw świadczących usługi wynajmu dóbr inwestycyjnych na różne terminy lub przedsiębiorstw propagujących usługi leasingu lub wynajmu, oferujących lub propagujących usługi w stosunku do podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych i mających swą siedzibę lub oddział na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Związek używa skrótu "ZPL".

3. W kontaktach zagranicznych Związek używa nazwy "Polish Leasing Association".

§ 2

Związek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców , oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 5

Związek używa pieczęci podłużnej z napisem "Związek Polskiego Leasingu" i adresem Związku. § 6 Związek może posiadać znak Związku oraz odznakę członkowską według wzoru zatwierdzonego przez Radę Związku.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 7

1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych. Celem Związku jest promowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ekonomicznej i formalnej charakterystyki podstawowego przedmiotu działalności członków Związku oraz podejmowanie wszelkich prawnie dostępnych dla Związku kroków zmierzających do tworzenia warunków sprzyjających stabilnemu i harmonijnemu rozwojowi branż reprezentowanych przez członków Związku.

2. W szczególności Związek:

a) wyraża opinie zrzeszonych członków w sprawie prawnych regulacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, funkcjonowania rynku finansowego i walutowego, handlu zagranicznego oraz wszelkich unormowań odnoszących się do leasingu i wynajmu a także inicjuje i przygotowuje własne projekty i opinie w tym zakresie,

b) opracowuje i upowszechnia standardowe warunki prowadzenia działalności leasingowej,

c) kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,

d) reprezentuje zbiorowe interesy zrzeszonych członków wobec opinii publicznej i innych grup pracodawców,

e) inicjuje i prowadzi działania promujące wszystkie formy finansowania zakupu dóbr inwestycyjnych wśród podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,

f) inicjuje i prowadzi działania na rzecz zwiększenia zdolności do oferowania produktów służące wszystkim zrzeszonym członkom,

g) współdziała ze związkami zawodowymi w kształtowaniu ramowych warunków pracy, płacy i spraw socjalnych pracowników,

h) wyraża opinię zrzeszonych członków - jako pracodawców, w sprawach prawnej regulacji zagadnień pracy, płacy i spraw socjalnych pracowników,

i) organizuje pomoc członkom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych, związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,

j) pomaga członkom w podnoszeniu ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

§ 8

1. Związek realizuje swoje cele i zadania przez:

a) budowanie bazy wiedzy o rynkach finansowania zakupów dóbr inwestycyjnych - leasingu, wynajmu i pożyczek w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie,

b) prowadzenie badań nad prawem gospodarczym, cywilnym, podatkowym w Polsce i Unii Europejskiej regulującym funkcjonowanie rynków finansowania zakupów dóbr inwestycyjnych,

c) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmiany prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i podatkowego dla rozwoju leasingu oraz innych form finansowania zakupów lub używania dóbr inwestycyjnych,

d) budowanie relacji z centralnymi organami państwowymi, parlamentem, radą ministrów (rządem), jednostkami samorządu terytorialnego, uczestnikami dialogu społecznego, innymi organizacjami pracodawców dla promocji dokonań branży leasingowej i wynajmu oraz potrzeb w zakresie zmian prawa,

e) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące podobną działalność związkową, a w szczególności Leaseurope,

f) budowanie i wdrażanie standardów procesowych i wymiany informacji, które służą wszystkim zrzeszonym członkom,

g) organizowanie regularnej wymiany informacji, doświadczeń i myśli pomiędzy członkami,

h) tworzenie grup i zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych,

i) uczestniczenie w prowadzeniu rokowań zbiorowych i w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach,

j) delegowanie swych przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych lub samorządowych, do uczestnictwa w pracach doradczo-opiniotwórczych,

k) podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju leasingu i innych form finansowania zakupów dóbr inwestycyjnych poprzez organizowanie konferencji, narad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów i innych spotkań,

l) interweniowanie w razie działania członków Związku niezgodnie z wiedzą, etyką zawodową i dobrymi obyczajami kupieckimi,

m) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, propagującej leasing i inne formy finansowania zakupów dóbr inwestycyjnych

n) informowanie o funkcjonujących przedsiębiorstwach leasingowych i wynajmu,

o) prowadzenie doradztwa organizacyjnego i ekonomicznego na rzecz członków,

p) prowadzenie działalności gospodarczej oraz przeznaczanie dochodu z tej działalności na realizację celów statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku jest:

a) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),

b) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)

c) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

d) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

e) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

f) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

g) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

h) wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

i) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

j) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)

k) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)

l) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 9

Członkiem Związku może być pracodawca, tj. osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników lub inny związek pracodawców, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej leasing lub wynajem lub propagowanie działalności leasingowej lub wynajmu.

§ 10

1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Rada Związku, na podstawie rekomendacji Zarządu. Zarząd sporządza rekomendację po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego kandydata, z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 11 statutu.

2. Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Związku winien złożyć deklarację członkowską, podpisaną przez dwóch członków wprowadzających, dokument stwierdzający jego status prawny, kopię bilansu za poprzedni rok oraz pisemne zobowiązanie do płacenia składki członkowskiej.

3. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa innemu związkowi pracodawców podejmuje Walne Zebranie w formie uchwały, na podstawie rekomendacji Rady Związku oraz Zarządu.

§ 11

1. Rada Związku a w przypadku wskazanym w § 10 ust 3 Walne Zebranie, mogą odmówić przyjęcia w poczet członków pracodawcy lub odpowiednio związku pracodawców, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe, jedynie w przypadku, gdy za odmową przyjęcia przemawiają szczególnie ważne okoliczności wskazujące, iż przyjęcie w poczet członków mogłoby narazić Związek na poważne szkody materialne lub wizerunkowe.

2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji odmownej, prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania uwzględniająca odwołanie zastępuje decyzję Rady Związku.

§ 12

1. Członek Związku, będący osobą fizyczną, wykonuje swe prawa i obowiązki osobiście.

2. Członka Związku, będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, reprezentują osoby fizyczne, uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.

§ 13

Członkowie Związku lub ich przedstawiciele mają prawo:

a) wybierać i być wybieranymi do organów Związku,

b) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku,

c) korzystać ze wszelkich form pomocy Związku.

§ 14

Obowiązkiem członka Związku jest:

a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Związku,

b) uczestniczenie w realizacji celów i zadań statutowych Związku,

c) przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,

d) działaniem i postawą dbanie o dobre imię Związku oraz dobre postrzeganie leasingu i wynajmu jako formy finansowania aktywów,

e) regularne opłacanie składek członkowskich,

f) udzielanie organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności.

§ 15

1. Członkostwo w Związku ustaje w następujących przypadkach:

a) wykluczenia ze Związku uchwałą Walnego Zebrania, jeśli członek prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi, lub uporczywie narusza obowiązki członka Związku,

b) skreślenia z listy członków dokonanego przez Radę Związku, na podstawie rekomendacji Zarządu, w razie:

⎯ dobrowolnego wystąpienia członka ze Związku, poprzedzonego miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem członkostwa,

⎯ zaprzestania świadczenia usług leasingowych lub wynajmu lub rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej, bądź wykreślenia z właściwych rejestrów,

⎯ nieopłacenia składek członkowskich za co najmniej trzy miesiące, pomimo pisemnego upomnienia,

⎯ zaprzestania prowadzenia działań na rzecz propagowania leasingu lub wynajmu, gdy w chwili przystąpienia do Związku zasadniczym przedmiotem działania członka była działalność polegająca na propagowaniu leasingu lub wynajmu.

c) likwidacji Związku.

2. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu wymaga dla swej ważności kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej połowę wszystkich członków Związku.

§ 16

Od skreślenia z listy członków przysługuje wykreślonemu prawo odwołania w ciągu 30 dni od doręczenia zawiadomienia o tym fakcie. Odwołanie jest wnoszone do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu. Warunkiem nadania biegu złożonemu odwołaniu jest uregulowanie zaległych składek.

§ 17

1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju leasingu w Polsce, Walne Zebranie lub Rada Związku może przyznać tytuł "Honorowego Członka Związku".

2. Regulamin nadawania tytułu "Honorowego Członka Związku" jest uchwalany przez Radę Związku.

3. Osoby określone w ust. 1 otrzymają statuetkę Honorowego Członka Związku, według wzoru zatwierdzonego przez Radę Związku.

Rozdział IV

Organy Związku

§ 18

Organami Związku są:

a) Walne Zebranie,

b) Rada Związku,

c) Zarząd,

d) Komisja Rewizyjna,

e) Sąd Koleżeński.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 8 Statutu, wybory do Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Z zastrzeżeniem § 42 ust, 2 Statutu, mandaty poszczególnych członków Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni w kadencji pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka.

3. Jeśli Statut przewiduje, że członków organów powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka organu powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tego organu.

Rozdział V

Walne Zebranie

§ 20

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie lub ich upełnomocnieni przedstawiciele, członkowie Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego a także zaproszeni przez Zarząd goście.

4. Każdy z członków Związku na Walnym Zebraniu dysponuje jednym głosem.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się corocznie, najpóźniej w maju. W przypadku niezwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie prawo jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej, z odpowiednim zachowaniem niżej określonych zasad.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Związku za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysłanymi najpóźniej na 28 dni przed terminem zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysyłane poszczególnym członkom Związku pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3. Wnioski członków Związku w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad winny być złożone Zarządowi najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania.

4. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust.3, Zarząd zawiadamia członków Związku o uzupełnieniu porządku obrad na co najmniej 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania.

5. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zebrania jedynie wówczas, gdy wniosek o uzupełnienie porządku obrad uzyska poparcie co najmniej 3/4 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Radę Związku lub Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Związku.

2. Komisja Rewizyjna i Rada Związku mają prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

3. Postanowienia § 21 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Związku, o ile postanowienia statutu nie wymagają większości kwalifikowanej.

2. W drugim terminie, który winien przypadać nie później niż 30 dni od pierwszego terminu Walnego Zebrania, uchwały o których mowa w ust. 1 mogą być podjęte bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na liczbę reprezentowanych na Walnym Zebraniu członków Związku.

3. Głosowanie tajne jest wymagane w zakresie wskazanym w § 19 ust 1 Statutu, oraz o ile zostanie zgłoszony taki wniosek przez co najmniej 3 członków Związku.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania, oprócz spraw określonych w innych postanowieniach statutu, należy:

a) uchwalanie zmian statutu Związku,

b) uchwalanie regulaminu wyboru członków organów Związku oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania,

c) zatwierdzanie regulaminów Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d) wyznaczanie kierunków oraz ramowych programów działania Związku,

e) uchwalanie rocznego budżetu Związku i przyjmowanie wykonania budżetu;

f) podejmowanie uchwał wyrażających zgodę w sprawie zaciągnięcia przez Związek zobowiązań o jednostkowej wartości przekraczającej 50% sumy rocznych przychodów Związku za ostatni zakończony rok obrotowy;

g) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

h) udzielanie absolutorium Radzie Związku, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu,

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji;

j) podejmowanie uchwał o zgodzie na nabycie i zbycie nieruchomości.

Rozdział VI

Rada Związku

§ 25

1. Rada Związku składa się z 5 do 9 członków, wybieranych i odwoływanych, z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 1 Statutu, przez Walne Zebranie. Członkowie Rady Związku wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Dobrą praktyką jest, aby w skład Rady Związku wchodzili przedstawiciele: 3 członków reprezentujących trzy górne decyle wg rocznej wielkości sprzedaży i 2 członków reprezentujących 3 dolne decyle.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 2 Statutu, Kadencja Rady Związku upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni w kadencji pełny rok obrotowy.

3. W skład Rady Związku mogą być wybrane jedynie osoby będące członkami zarządu lub prokurentami członków Związku, a w przypadku członków Związku będących przedsiębiorcami zagranicznymi działającymi w formie oddziału - osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego w oddziale w Polsce.

4. Mandat Członka Rady Związku wygasa również:

a) z chwilą ustania członkostwa w Związku podmiotu, którego członek Rady jest przedstawicielem,

b) z chwilą utraty przez członka Rady Związku statusu, o którym mowa w § 25 ust. 3 Statutu,

c) z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Związku,

d) z chwilą odwołania przez Walne Zebranie,

e) w przypadku śmierci członka Rady Związku

5. Rada Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

6. Funkcja Przewodniczącego Rady Związku jest rotacyjna w trakcie kadencji Rady Związku i pełniona jest przez okres jednego roku od daty wyboru.

7. W razie przedterminowego wygaśnięcia mandatu członka Rady Związku, Przewodniczący Rady Związku zawiadamia Zarząd, który obowiązany jest zwołać Walne Zebranie w celu dokonania wyboru uzupełniającego, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawiadomienia.

8. Jeżeli członkiem Związku jest inny związek pracodawców, przysługuje mu prawo pisemnego wskazania jednego członka Rady Związku, co do którego nie przeprowadza się głosowania. W wyborach i odwoływaniu pozostałych członków Rady Związku inny związek pracodawców, o którym mowa powyżej, nie bierze udziału.

§ 26

1. Rada Związku sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu.

2. Do szczególnych zadań Rady Związku należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków (wiceprezesów) Zarządu, jak również zawieszanie ich w czynnościach,

b) wyznaczanie rocznych lub wieloletnich celów do realizacji przez Zarząd (lub poszczególnych członków Zarządu), dokonywanie oceny działalności Zarządu i poszczególnych członków, w szczególności co do realizacji wyznaczonych celów, zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

c) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Związku,

d) rekomendowanie Walnemu Zebraniu wyrażania lub odmowy zgody na przystąpienie Związku do organizacji krajowych i międzynarodowych,

e) okresowy przegląd pracy grup i zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych, funkcjonujących w ramach Związku, na podstawie materiałów przygotowanych przez Zarząd,

f) zatwierdzanie zasad gospodarki finansowej Związku, jak również projektów budżetów Związku,

g) okresowy przegląd gospodarki finansowej Związku, na podstawie materiałów przygotowanych przez Zarząd,

h) przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną działalności Zarządu

i) ustalanie pakietu wynagrodzenia i wyposażenia stanowiska pracy członków Zarządu,

j) podejmowanie uchwał wyrażających zgodę w sprawie zaciągnięcia przez Związek zobowiązań o jednostkowej wartości przekraczającej 25% sumy rocznych przychodów Związku za ostatni zakończony rok obrotowy oraz rekomendowania Walnemu Zebraniu podjęcie takiej decyzji, gdy kwota zobowiązania przekracza 50% sumy rocznych przychodów Związku za ostatni zakończony rok obrotowy;

3. Zadania w ramach Rady Związku jej członkowie wykonują bez pobierania wynagrodzenia.

4. W posiedzeniach Rady Związku mogą uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Związku członkowie Zarządu i inne osoby.

5. Posiedzenia Rady Związku zwołuje Przewodniczący Rady Związku lub inny członek Rady Związku nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

6. Na wniosek Zarządu, Przewodniczący Rady Związku zwołuje posiedzenie Rady Związku w ciągu 14 dni.

7. Uchwały Rady Związku są podejmowane na posiedzeniu. Do ważności uchwały Rady Związku wymagane jest łącznie:

a) zawiadomienie wszystkich członków - pisemnie lub dokumentem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazanym pocztą elektroniczną - o terminie posiedzenia Rady Związku, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia;

b) uczestnictwo w posiedzeniu Rady Związku co najmniej połowy z aktualnej liczby członków Rady Związku.

8. W przypadku posiedzenia zdalnego (przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość), członkowie Rady Związku oddają głos na dokumencie podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Uchwały Rady Związku podejmowane są zwykłą większością głosów; w razie równości rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Zarząd

§ 27

1. Zarząd składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu są wybierani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni w kadencji pełny rok obrotowy.

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Związku, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w celu zapewnienia ciągłości działania Zarządu, Rada Związku może dokonać wyboru członka (członków) Zarządu bez przeprowadzenia konkursu, także spośród osób wchodzących w skład Rady Związku; w takiej sytuacji Rada ma obowiązek przedstawić najbliższemu Walnemu Zebraniu szczegółowe uzasadnienie wyboru członka Zarządu bez przeprowadzenia konkursu. W przypadku wybrania w tym trybie do Zarządu osoby spośród członków Rady Związku, w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie osoba ta jest zawieszona w pełnieniu funkcji w Radzie Związku.

4. Z ważnych powodów, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, Rada Związku może zawiesić w czynnościach członka Zarządu,

5. Prezes lub członek Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji przez Radę Związku, w szczególności w przypadku:

a) uchylania się od wykonywania obowiązków,

b) naruszania Statutu, uchylania się od wykonywania uchwał lub rekomendacji Rady Związku lub uchwał Walnego Zebrania,

c) działania na szkodę Związku, w tym naruszania reputacji bądź dobrego imienia Związku.

 

6. Zasady wykonywania przez członka Zarządu zadań (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, inna forma), określa umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Związkiem.

7. Członek Zarządu w okresie trwania jego mandatu nie może podejmować zatrudnienia lub świadczyć pracy lub usług na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną względem Związku lub członków Związku, o ile nie uzyska na to wcześniejszej zgody Rady Związku. Spełnienie wymogów, o których mowa wyżej, powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wyboru do Zarządu. Przedmiotowy zakaz nie dotyczy Członków Zarządu powołanych, w trybie § 27 ust 2 Statutu, spośród osób wchodzących w skład Rady Związku.

8. W umowach między Związkiem a członkami Zarządu, Związek reprezentuje Rada Związku (a konkretnie członek Rady Związku wybrany jej uchwałą) albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

9. Mandat członka Zarządu wygasa:

a) z upływem kadencji Zarządu,

b) z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,

c) z chwilą odwołania przez Radę Związku,

d) w przypadku śmierci członka Zarządu.

§ 28

1. Zarząd organizuje prace Związku i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja celów i zadań Związku, w zakresie nie przypisanym bezpośrednio do innych organów Związku,

b) zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw finansujących inwestycje w środki trwałe, w szczególności przedsiębiorstw leasingowych i przedsiębiorstw świadczących usługi wynajmu na różne okresy,

c) zarządzanie majątkiem Związku,

d) zarządzanie działalnością gospodarczą Związku,

e) opracowywanie zasad gospodarki finansowej Związku, jak również projektów budżetów Związku, oraz ich realizacja po zatwierdzeniu przez właściwe organy Związku,

f) realizacja celów wyznaczonych przez Radę Związku, jak również uchwał Walnego Zebrania i Rady Związku,

g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

h) powoływanie i rozwiązywanie grup i zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych, funkcjonujących w ramach Związku, organizowanie i wspieranie oraz weryfikacja ich pracy,

i) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Związku;

j) podejmowanie innych działań związanych z realizacja zadań statutowych Związku,

k) prowadzenie bieżących spraw Związku.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd powinien przedstawiać Radzie Związku stanowisko w sprawach będących przedmiotem prac Rady Związku, z wyłączeniem spraw osobowych dotyczących członków Zarządu.

§ 29

1. Do zadań Prezesa Zarządu należy:

a) kierowanie pracami i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,

b) sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Związku,

c) wykonywanie za Związek czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

d) prezentowanie stanowiska Związku wobec organów Związku i administracji państwowej,

e) reprezentowanie Związku w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

2. Poza zadaniami wskazanymi w ust. 1 lit. c), Prezes Zarządu może przekazać realizację czynności wskazanych w ust 1 innym członkom Zarządu.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, zadania Zarządu realizuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, podział zadań i obowiązków między członkami Zarządu określa Prezes Zarządu i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Związku.

§ 30

1. Obsługę administracyjna działalności Związku, w tym jego organów, prowadzi Biuro Związku.

2. Organizację, w tym strukturę organizacyjna i zasady działania Biura Związku określa Regulamin Biura, uchwalony przez Zarząd i przekazany do wiadomości Rady Związku. 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna pełni rolę audytora działalności Związku i jej organów.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Liczebność Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem § 42 ust. 2 Statutu, Kadencja Komisji Rewizyjnej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni w kadencji pełny rok obrotowy.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Związku z głosem doradczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Związku.

 

6. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa również:

a) z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej,

b) z chwilą odwołania przez Walne Zebranie,

c) w przypadku śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

§ 32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie rocznych kontroli działalności oraz gospodarki finansowej Związku w ramach których Komisja Rewizyjna oraz każdy z jej członków samodzielnie ma prawo żądania od Zarządu lub Rady Związku niezbędnych wyjaśnień i informacji,

b) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności oraz gospodarki finansowej Związku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rozdział VIII

Sąd Koleżeński

§ 33

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Liczebność Sądu Koleżeńskiego określa Walne Zebranie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem § 42 ust, 2 Statutu, Kadencja Sądu Koleżeńskiego upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni w kadencji pełny rok obrotowy.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów Związku.

4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego.

5. Mandat Członka Sądu Koleżeńskiego wygasa również:

a) z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Sądu Koleżeńskiego,

b) z chwilą odwołania przez Walne Zebranie,

c) w przypadku śmierci członka Sądu Koleżeńskiego.

§ 34

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszaniem postanowień Statutu,

b) wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie ze składu członków Rady Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) rozstrzyganie spraw spornych między członkiem Związku, a Radą Związku lub Zarządem,

d) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Związku skierowanych do Sądu przez członków.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Związku z głosem doradczym. 

Rozdział IX

Możliwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 35

1. Posiedzenia organów statutowych Związku mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. bez jednoczesnej obecności członków organów w jednym miejscu. Z posiedzenia sporządza się protokół podpisywany, zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu, przez wszystkich członków organu obecnych na posiedzeniu, przy czym protokół może być podpisany własnoręcznie, podpisem elektronicznym lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiający powiązanie osoby z dokumentem.

2. Protokół z Walnego Zebrania ZPL jest podpisywany przez Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania.

3. O ile inaczej nie wynika z niniejszego Statutu, składanie oświadczeń woli członków organów Związku może odbywać się w formie dokumentowej tj. w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem takim może być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią np. kartka papieru, ale także plik zapisany na komputerze lub innym urządzeniu.

Rozdział X

Sposób reprezentowania Związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku

§ 36

Do reprezentowania Związku na zewnątrz uprawnieni są:

a) w sprawach niewywołujących skutków finansowych Związku i zmian w majątku - Prezes Zarządu, lub członkowie Zarządu samodzielnie każdy z nich,

b) w sprawach wywołujących skutki finansowe dla Związku i zmiany w majątku:

⎯ Prezes Zarządu samodzielnie,

⎯ dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Rozdział XI

Gospodarka finansowa i majątek

§ 37

Majątek Związku powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

c) z wpływów z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Związku.

§ 38

Wysokość składki jest określana przez Walne Zebranie.

§ 39

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku określa regulamin uchwalony przez Radę Związku na wniosek Zarządu z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Rada Związku ma prawo tworzyć fundusze celowe związane z działalnością grup, zespołów ekspertów, komisji lub zespołów problemowych funkcjonujących w ramach Związku.

Rozdział XII

Zmiana statutu i likwidacja Związku

§ 40

1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Związku może być podjęta przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej 3/4 członków Związku.

2. W drugim terminie, który winien przypadać nie później niż 30 dni od daty pierwszego Walnego Zebrania, uchwała, o której mowa w ust. 1 może być podjęta bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na liczbę reprezentowanych na Walnym Zebraniu członków Związku.

§ 41

1. W razie likwidacji Związku, majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, zostanie przeznaczony na cele społeczne, określone bliżej w uchwale o likwidacji.

2. Likwidatorami Związku będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebranie wskaże innych likwidatorów.

3. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy złożą Walnemu Zebraniu sprawozdanie likwidacyjne i po jego zatwierdzeniu wystąpią do sądu o wykreślenie Związku z rejestru sądowego.

Rozdział XIII

Przepisy przejściowe

§ 42

1. Wraz z wejściem w życie zmian Statutu uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 13 maja 2021 roku i w konsekwencji tych zmian, likwidacji ulega Komitet Wykonawczy stanowiący do tego czasu jeden z organów Związku. Członkowie Komitetu Wykonawczego, których mandat pozostawał do tego czasu czynny, tworzą, wraz z tym dniem i z zastrzeżeniem § 42 ust. 2 Statutu, pierwszy skład Rady Związku.

2. Wraz z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania za rok 2021, wygasają mandaty wszystkich ówczesnych członków Rady Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Podczas powyższego Zwyczajnego Walnego Zebrania przeprowadzone zostaną wybory do wszystkich organów statutowych Związku, o których mowa w zdaniu poprzednim.