Współpraca z Leaseurope

Pierwsi polscy przedstawiciele do komitetów technicznych Leaseurope zostali powołani w lutym 1993 roku podczas II Krajowej Konferencji Przedsiębiorstw Leasingowych, rozpoczynając tym samym aktywną współpracę z tą Organizacją. W czerwcu 1996 roku we współpracy z Leaseurope zorganizowano pierwsze międzynarodowe seminarium dla menadżerów leasingu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którego przedmiotem była prezentacja uwarunkowań prawnych w działalności leasingowej, leasing jako instrument finansowania MŚP w Europie Zachodniej, metody refinansowania działalności leasingowej, ryzyka w działalności leasingowej itp. W październiku 2001 roku ZPL wspólnie z Leaseurope zorganizował w Warszawie doroczny Kongres Leaseurope z udziałem ponad 580 ekspertów z całej Europy. W kwietniu 2006 roku ZPL wspólnie z Leaseurope zorganizował kolejne seminarium dla menadżerów leasingu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W 2008 roku we współpracy z Leaseurope, ZPL wziął udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Komisję Europejską na temat zredukowanych stawek VAT, w konsultacjach dotyczących wypracowania stanowiska Leaseurope w stosunku do Komisji Europejskiej w kwestii liberalizacji rynku wynajmu samochodów ciężarowych. ZPL włączył się też do prac przy opracowaniu wspólnie z ELFA (amerykański związek leasingodawców) uwag do projektu UNIDROIT w odniesieniu do leasingu (modelowa konwencja międzynarodowa dot. leasingu). Kontynuując działania na rzecz wdrożenia do przepisów krajowych unijnych regulacji dotyczących stosowania tachografów cyfrowych w samochodach ciężarowych, ZPL uczestniczył w procesie opracowywania przez Leaseurope standardów umów leasingowych. Związek przygotował opinię dotyczącą skutków dla branży leasingowej wdrożenia do przepisów krajowych nowej Dyrektywy UE dotyczącej podatku VAT oraz stanowisko do wstępnej wersji „Kodeksu dobrych praktyk”, dotyczących dzielenia się informacjami w celu zabezpieczenia przed oszustwami i kradzieżami samochodów. W styczniu 2016 roku, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16), dotyczący leasingu, który został zatwierdzony przez Unię Europejską 9 listopada 2017 roku. MSSF 16 zaczął obowiązywać Spółki raportujące oraz sporządzające sprawozdania finansowe według MSR/MSSF dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku. Dzięki trwającemu wiele lat lobbingowi Leaseurope, wdrożony od początku 2019 roku nowy standard rachunkowości w leasingu (MSSF-16), został poddany znacznym uproszczeniom w stosunku do pierwotnych założeń przygotowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Dzięki wieloletniej współpracy Leaseurope z Europejską Organizacją Konsumentów (BEUC) oraz European Climate Foundation (ECF) w opublikowanym w 2018 roku raporcie dotyczącym kosztów i korzyści użytkowania samochodów, potwierdzono, że rozwiązania leasingowe mają tendencję do obniżania całkowitego kosztu posiadania pojazdów bezemisyjnych i ostatecznie przyniosą korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom poprzez ekologizację ich flot w sposób bardziej opłacalny niż zwykły zakup.

Dzięki staraniom Leaseurope w 2018 roku Komisja Europejska ujednoliciła w całej UE zasady wydawania certyfikatów potwierdzających, że rejestrowany pojazd spełnia techniczne i środowiskowe normy, w ten sposób, aby taki certyfikat był wydawany zawsze nabywającym pojazdy. Przed rokiem 2018 w 1/3 krajów UE certyfikaty nie były wydawane kupującym, tylko podmiotom rejestrującym pojazdy, co przy wtórnym obrocie i zmianie miejsca rejestracji pojazdu wiązało się z koniecznością starania się przez nabywcę o dodatkowy certyfikat.

Dzięki staraniom Leaseurope uchwalone w 2019 roku regulacje Komisji Europejskiej utrzymały preferencyjne podejście do oceny ryzyka kredytowego firm sektora MŚP, wprowadzając także istotną obniżkę wymogów kapitałowych w przypadku leasingu MŚP. W 2019 roku Leaseurope wziął aktywny udział w konsultacjach nowego projektu wniosku dot. wymagań informacyjnych w stosunku do transakcji sekurytyzacyjnych w UE. Dzięki staraniom Leaseurope papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), jak i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami mogą być emitowane przez firmy leasingowe w formule STS i tym samym stać się istotnym instrumentem umożliwiającym obniżenie wymogu kapitałowego.

W latach 2020 – 2023 Leaseurope podjął współpracę z Komisją Europejską w sprawie Bazylei IV, EUNB w zakresie modeli IRB dla ryzyka kredytowego, EUNB i EBC w sprawie definicji niewykonania zobowiązania, EBC w zakresie ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO), EUNB w zakresie sekurytyzacji syntetycznych, EBC w zakresie wysokiej jakości sekurytyzacji, KE / EUNB w zakresie udzielania pożyczek, ESMA w sprawie ujawniania informacji i sprawozdawczości w zakresie sekurytyzacji, Komisją Europejską (DG MOVE) w sprawie okresowych przeglądów technicznych, Airports Council International (ACI) Europe w związku z projektem „OFF THE GROUND” dotyczącym odbudowy ekosystemu lotniska, dyrektywy CCD, DMFS.

Ponadto Leaseurope wziął udział w konsultacjach mapy drogowej Komisji Europejskiej dotyczącej zmienionych ram AML, Europejskiego Zielonego Ładu (Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, Prawa klimatycznego, infrastruktury pojazdów niskoemisyjnych), konsultacji w sprawie wykorzystywania danych osobowych w połączonych pojazdach i aplikacjach związanych z mobilnością, działań podejmowanych w odpowiedzi na kryzys COVID-19, a także w konsultacjach problematyki AI i wiele innych.

Future Group Programme

Jako członkowie europejskiej organizacji Leaseurope zapraszamy zgłaszania kandydatów do 2024 Future Group Programme.

Program powstał w celu wspierania innowacji w branży leasingu.

Co roku inicjatywa ta zapewnia młodym, wschodzącym talentom platformę do kreowania i prezentowania nowatorskich pomysłów kluczowym interesariuszom z branży leasingu podczas dorocznej konwencji organizowanej przez Leaseeurope na początku października w Alicante.

Celami Future Group są:

 • możliwość stworzenia dla młodych odpowiedniego środowiska do opracowywania innowacyjnych pomysłów, które mogą przynieść korzyści całej branży
 • zachęcanie do odkrywania różnych aspektów branży wykraczających poza codzienne zajęcia
 • stworzenie grupy młodych talentów, z której mogą wyłonić się przyszli liderzy branży
 • umożliwienie młodym nawiązanie kontaktu i mentoring starszych praktyków z branży leasingu i możliwość zaprezentowania się na dorocznej konwencji Leaseurope.

Jak będzie działać Future Group 2024?

 • Uczestnicy zostaną nominowani przez szefów europejskich firm leasingowych
 • Wstępna odprawa Grupy odbędzie się online w czwartek 21 marca. Tematem przewodnim będzie praca uczestników Future Group w zespołach w celu znalezienia praktycznych rozwiązań wybranych bieżących wyzwań stojących przed branżą leasingową. Bardziej szczegółowe informacje zostaną przesłane kandydatowi bliżej terminu.
 • Na pierwszym spotkaniu grupa zostanie podzielona na zespoły, które będą miały 4 tygodnie na przygotowanie 5 pomysłów, które zaprezentują Leaseurope i Invigors. Z tych pomysłów zostaną wybrane najbardziej obiecujące i oryginalne koncepcje podczas bezpośredniego spotkania w Brukseli 24–25 kwietnia.
 • Podczas drugiego spotkania w Brukseli, 18 czerwca zespoły przedstawią Leaseurope i Invigors szczegółową propozycję swojego pomysłu, a także plan działania zawierający informacje na temat pomysłu, danych badawczych i przetestowania koncepcji.
 • Wybrane pomysły będą dalej rozwijane w zespołach, które odbywać regularne spotykania online w lipcu i sierpniu, przy zapewnionym mentoringu i nadzorem ze strony Invigors i/lub Leaseurope. Zespoły zaprezentują swoją ostateczną pracę podczas spotkań online (w terminach do ustalenia). Dalszy rozwój projektu będzie kontynuowany latem.
 • Finalizacja wybranych pomysłów i prezentacji nastąpi podczas ostatniego spotkania w Brukseli, 12 września w ramach przygotowań do dorocznej konwencji Leaseurope.
 • Podczas dorocznej konwencji, która odbędzie się w Alicante w Hiszpanii, w dniach 3-4 października, najlepsze pomysły zostaną zaprezentowane na scenie podczas sesji poświęconej Future Group.

Nominuj młody talent ze swojej organizacji

Zapraszamy do nominowanie jednej utalentowanej osoby z Twojej organizacji do wzięcia udziału w tym programie. Ze względu na ograniczoną liczbę wybranych uczestników oraz duże zainteresowanie udziałem w Programie Future Group, Leaseurope wybierze tylko 1 kandydata na podmiot.

Przy nominacji ważne jest zobowiązanie, że wskazana osoba będzie zaangażowana w cały program Future Group (tj. fizyczną obecność na wszystkich spotkaniach w Brukseli, spotkaniach zespołu online, a także w dorocznej konwencji). Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa i niezbędna do

 1. sfinalizowania projektu i dostarczenia wysokiej jakości treści na doroczną konwencję
 2. stworzenia nowych transgranicznych relacji między uczestnikami

Praktyczne szczegóły

Profil kandydata:

 • nie brał udziału w poprzednich edycjach Grupy Future,
 • ma mniej niż 35 lat,
 • jest innowacyjny, potrafi rozwiązywać problemy i podejmuje inicjatywę,
 • doskonale włada językiem angielskim i ma chęć występowania przed dużą publicznością,
 • jest gotowy uczestniczyć we wszystkich spotkaniach Grupy Future w Brukseli, a także w dorocznej konwencji

Opłata za uczestnictwo i wydatki

Koszt udziału w programie wynosi 850 EUR (bez VAT). Koszt ten stanowi część kosztów logistycznych i administracyjnych, związanych z organizacją spotkań w Brukseli. Obejmuje również bilet na dwudniową doroczną konwencję w październiku w Alicante w Hiszpanii*. Po przyjęciu nominacji wpłaty należy dokonać przed pierwszym spotkaniem grupy w dniu 21 marca.

*Opłata 850 EUR nie obejmuje kosztów podróży. Koszty podróży i zakwaterowania kandydata pokrywa firma zgłaszająca.

Termin zgłaszania nominacji

Prosimy o zgłoszenia kandydata do 29 lutego 2024 r.

Liczba uczestników

Grupa będzie ograniczona do 15 uczestników. Jeżeli organizator otrzyma więcej niż 15 nominacji, miejsca zostaną przydzielone według kolejności zgłoszeń, po jednym na podmiot, a także pod kątem różnorodności (z uwzględnieniem pochodzenia i specjalizacji). Dlatego zgłoś swój „młody talent” tak szybko, jak to możliwe!

Harmonogram spotkań Future Group

Kontakt i zgłoszenie kandydata:

Aneta Sienicka

mail: aneta.sienicka@leasing.org.pl

tel. 603 333 711

Do pobrania:

Raport Future Group 2023