Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Komentarz do wyników branży leasingowej po I połowie 2008 roku.

Po raz pierwszy na początku roku, kiedy podsumowywaliśmy wyniki branży w 2008 roku, zaprezentowaliśmy dane dotyczące całego aktywnego portfela leasingu, jaki znajduje się w użytkowaniu naszych klientów. Wówczas wartość aktywów leasingowych na rynku ruchomości wyniosła 37,8 mld złotych, a na rynku nieruchomości 11,1 mld złotych. W okresie I półrocza wartość leasingowanego majątku na rynku ruchomości wzrosła o 16,2 proc.. Podobnie jak w nowym portfelu, także tutaj najwyższą wartość osiąga segment pojazdów. W I półroczu ich wartość wzrosła o 4,2 mld złotych, osiągając poziom 29,1 mld złotych. Leasing środków transportu to najdynamiczniej rozwijający się aktualnie segment aktywów leasingowych. Drugą podstawową grupą przedmiotów leasingu to maszyny i urządzenia przemysłowe. Wartość aktywów będących w obrocie leasingowym wzrosła tutaj w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy o 1,6 mld złotych.
Wyniki te to rezultat zarówno bieżącej sprzedaży, czyli oddanych w tym okresie przedmiotów do użytkowania oraz umów, których termin realizacji upłynął w tym czasie.


W okresie I półrocza przekazano do użytkowania przedmioty leasingu o wartości 17,9 mld złotych, w tym 91 proc. dotyczyło ruchomości, gdzie oddano do użytkowania 16,2 mld złotych, czyli o 15,6 proc więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na tych wynikach zaważyły przede wszystkim dwie grupy przedmiotów: pojazdy i maszyny i urządzenia przemysłowe. O ile w wynikach całego aktywnego portfela pojazdy to najdynamiczniejszy segment rynku, o tyle nowy portfel tej grupy produktów rozwija się najwolniej i przy utrzymaniu się tej tendencji w dłuższym czasie znajdzie to także swoje odbicie w zmianach struktury łącznej wartości aktywów będących w użytkowaniu. Na tym rynku dominują samochody osobowe oraz ciągniki siodłowe z naczepami i przyczepami. I o ile rynek leasingu samochodów osobowych wzrósł aż o 30 proc. o tyle druga grupa pojazdów odnotowała wzrost prawie ponad trzykrotnie niższy. Rynek samochodów osobowych to nadal stosunkowo młody rynek, który od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie wykorzystując zarówno wzrost sprzedaży na rynku motoryzacyjnym, z jakim mamy do czynie od początku ubr., jak i fakt coraz większej popularności leasingu w finansowaniu aut firmowych, gdzie już ok. 67 proc. pojazdów finansowanych jest w leasingu. Natomiast leasing ciężkich środków transportu drogowego to najstarszy i zarazem najbardziej dojrzały rynek na polskim rynku leasingu. Trudniej tutaj na znaczące długotrwałe wzrosty. W Europie średni udział pojazdów, z wyłączeniem samochodów osobowych, wyniósł w 2007 roku 20,3 proc, w Niemczech 15,5 proc, a w Polsce 40 proc., a w pierwszym półroczu 2008 obniżył się 31 proc., a więc nadal znacznie wyżej od średniej europejskiej, nie wspominając już naszych zachodnich sąsiadach. Można zatem założyć, że poza czynnikami obiektywnymi takim jak wzrost cen paliwa, kosztów pracy oraz umacniania się złotego, które negatywnie wpływają na wyniki finansowe branży transportowej, na zmianę dotychczasowej struktury rynku mają wpływ także ogólne tendencje występujące w rynkach krajów dojrzałych, gdzie w segmencie pojazdów leasing umacnia swoją pozycję przede wszystkim w finansowaniu zakupów aut osobowych (udział samochodów osobowych w rynku pojazdów - średnio w Europie 35 proc, w Niemczech 47 proc, a w Polsce 25 proc.).


Drugi segment rynku ruchomości, czyli leasing maszyn i urządzeń przemysłowych w dalszych ciągu utrzymuje dobre tempo rozwoju, zapewniające sobie coraz silniejsza pozycję. W dalszym ciągu 1/3 wszystkich przedmiotów oddawanych tutaj do użytkowania to sprzęt budowlany i drogowy. W tej grupie przedmiotów na szczególną jednak uwagę zasługują maszyny rolnicze, których udział w tym segmencie rynku podwoił się osiągając poziom 8 proc., a zatem tyle samo co sprzęt wyleasingowany dla branży poligraficznej, z którą leasing jest związany praktycznie od początku swojego funkcjonowania.


Z kolei na rynku leasingu nieruchomości odnotowano 21 proc. wzrost wartości oddanych do użytkowania obiektów. Jednak tutaj, tak jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, trudno wskazywać na istotnie trwałe tendencje w rozwoju rynku, z uwagi na stosunkowo niewielką ilość transakcji oraz mocno zróżnicowane jednostkowe wartości. Jednak można tutaj także zaobserwować ogólnoeuropejskie tendencje, gdzie struktura przedmiotowa trzech grup przedmiotów (przemysłowe, handlowo-usługowe i biurowe) rynku jest bardziej zrównoważona. Na polskim rynku w dalszym ciągu w nowym portfelu dominują obiekty handlowe i usługowe, ale ich udział sukcesywnie się zmniejsza. W I półroczu 2007 wynosił 43 proc., po kolejnych 6 miesiącach wzrósł do 46 proc., a po pierwszej połowie 2008 roku obniżył się do 35 proc., przede wszystkim na rzecz udziału leasingu obiektów biurowych.


Jeżeli chodzi o prognozę na najbliższe miesiące, to wydaje się, że póki co nic nie zapowiada szczególnych zmian w warunkach funkcjonowania branży transportowej, zatem i udział ciężkich środków transportu drogowego będzie się nadal zmniejszał na rzecz samochodów osobowych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych. Tempo z jakim mamy ostatnio do czynienia w rozwoju portfela leasingowego utrzyma się zapewne także i w II półroczu, co pozwoli branży uzyskać pod koniec tego roku przyrost wolumenu oddanych do użytkowania przedmiotów leasingu o wartości 38-40 mld złotych.

Andrzej Sugajski