Sąd koleżeński

Regulamin Sądu Koleżeńskiego ZPL

Postanowienia ogólne

§ 1

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Sąd Koleżeński działa zgodnie ze Statutem ZPL oraz niniejszym Regulaminem.

2. Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia na podstawie swobodnej oceny całokształtu dowodów przedstawionych w danej sprawie i samodzielnie rozstrzyga nasuwające się w toku postępowania zagadnienia prawne.

3. Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjny.

Zakres działania

§ 3

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

     1. Wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszaniem postanowień Statutu,

     2. Wnioskowanie do Walnego Zebrania odwołanie ze składu członków Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej,

     3. Rozstrzyganie spraw spornych między członkiem Związku, a Komitetem Wykonawczym,

     4. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Związku skierowanych do Sądu przez członków,

§ 4

Postępowanie Sądu Koleżeńskiego ZPL kończy się:

     a. W sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1 uchwałą w przedmiocie przyjęcia opinii Sądu,

     b. W sprawach, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwałą w przedmiocie przyjęcia lub oddalenia Wniosku w przedmiocie odwołania członka lub członków ze składu Komitetu Wykonawczego lub Komisji Rewizyjnej

     c. W sprawach, o których mowa w § 3 pkt 3, wydaniem orzeczenia rozstrzygającego spór lub postanowieniem o umorzeniu postępowania,

     d. W sprawach, o których mowa w § 3 pkt 4, wydaniem orzeczenia rozstrzygającego skargę lub postanowieniem o umorzeniu postępowania,

Tryb działania

§ 6

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie. Liczebność Sądu Koleżeńskiego określa Walne Zebranie

§ 7

Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. Każdy członek Sądu Koleżeńskiego ma prawo zgłaszania kandydatur na te stanowiska. Przewodniczącym oraz sekretarzem zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. Wybory na poszczególne stanowiska przeprowadza się osobno.

§ 8

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.

§ 9

Z zastrzeżeniem § 25 Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym. Skład sądu do rozpatrzenia sprawy losowany jest z pełnego składu Sądu Koleżeńskiego, za wyjątkiem przewodniczącego składu, którym jest zawsze przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

§ 10

Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów "za" przewyższa liczbę głosów "przeciw"). Członek składu sędziowskiego zobowiązany jest do głosowania, to jest oddania głosu "za" lub "przeciw".

§ 11

     a. W sprawach określonych w § 3 pkt 1 lub 2 Sąd Koleżeński podejmuje działania z wniosku Przewodniczącego, innych organów Związku lub członka Związku.

     b. Po wpłynięciu wniosku do Sądu, przewodniczący w terminie 60 dni od otrzymania wniosku wyznacza z wylosowanego składu sędziego-sprawozdawcę, który przeprowadza postępowanie przygotowawcze. Postępowanie to powinno zakończyć się w ciągu 90 dni od otrzymania sprawy przez sędziego sprawozdawcę. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć ten termin nie więcej niż o 30 dni. O przedłużeniu postępowania powiadamia się zainteresowane strony.

     c. W sprawach określonych w § 3 pkt 2 sędzia sprawozdawca przygotowuje projekt uchwały.

     d. Sędzia-sprawozdawca, w zależności od charakteru sprawy, w ramach postępowania przygotowawczego może podjąć się mediacji, zapraszając zainteresowane strony.

§ 12

W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez zainteresowane strony, sędzia sprawozdawca wnioskuje o rozpatrzenie wniosku przez Sąd, przedkładając w formie pisemnej zebrany materiał składowi orzekającemu.

§ 13

W przypadku niepowodzenia postępowania mediacyjnego i podjęcia przez Sąd decyzji o rozpatrywaniu wniosku, Sąd zapoznaje pozwanego z treścią zebranych dowodów i wzywa go do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sprawy, przedstawienia męża zaufania i wniosków w sprawie powołania biegłych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez pozwanego materiałów sprawy.

§ 14

Jeżeli pozwany nie skorzysta w terminie przewidzianym w § 13 z przysługujących mu uprawnień, albo też pomimo prawidłowo wysłanego wezwania nie stawi się na rozprawie bez uzasadnionych przyczyn przedstawionych Sądowi na piśmie i nie pośle na rozprawę swego męża zaufania, Sąd przeprowadzi rozprawę i wyda orzeczenie zaocznie.

§ 15

Sąd Koleżeński przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo:

     a. dopuszcza męża zaufania każdej ze stron, powołanego spośród członków zwyczajnych ZPL,

     b. rozmawia ze stronami,

     c. bada dokumenty.

Może też zastosować inne środki, a mianowicie:

     a. powołać świadków,

     b. powołać biegłych,

     c. zasięgać opinii innych organów ZPL,

     d. występować o przeprowadzenie ekspertyz do innych organów ZPL.

§ 16

W składzie Sądu rozpatrującego daną sprawę nie może zasiadać osoba, jeżeli:

     1. sprawa dotyczy jej bezpośrednio,

     2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron,

     3. pomiędzy nią, a którąś ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby poddać w wątpliwość bezstronność sędziego,

§ 17

Wyłączenie sędziego z rozpatrywania sprawy może nastąpić na jego własne żądanie lub na wniosek którejś ze stron. Wyłączenie to wymaga specjalnego postanowienia Sądu.

§ 18

W sprawach określonych w § 3 pkt 1 i 2 pargrafy od 12 do 17 nie mają zastosowania.

§ 19

Z każdego posiedzenia Sądu sporządza się protokół.

§ 20

Wszelkie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego muszą zawierać pisemne umotywowanie. Orzeczenia podpisują wszyscy członkowie składu sędziowskiego, przy czym osoba, która głosowała przeciw rozstrzygnięciu, może zaznaczyć tę okoliczność na dokumencie orzeczenia.

§ 21

Z zastrzeżeniem § 25 sąd zobowiązany jest do wydania orzeczenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przeprowadzenia rozprawy. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć ten okres o dalsze 30 dni, po uprzednim poinformowaniu stron.

§ 22

Członek ZPL którego dotyczy skarga rozpatrywana przez Sąd Koleżeński ma prawo powołać swego męża zaufania spośród członków zwyczajnych ZPL. Mąż zaufania może pomagać stronie z postępowaniu, udzielać jej porad i wskazówek w trakcie postępowania, nie może jednak samodzielnie zgłaszać Sądowi Koleżeńskiemu żadnych wniosków ani uwag.

§ 23

Członek ZPL pozwany przed Sąd Koleżeński lub strony występujące w sprawie mają prawo przedstawiać wszelkie dokumenty, mogą domagać się opinii biegłych i zgłaszać na rozprawę świadków.

§ 24

Członkowie ZPL powołani na świadków lub biegłych w sprawie toczącej się przed Sądem Koleżeńskim nie mogą uchylać się od składania zeznań lub opinii zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i w czasie rozprawy.

§ 25

Sąd Koleżeński udziela opinii w sprawach związanych z naruszeniem postanowień Statutu kierując się zasadą bezstronności i rzetelności. Opinie udzielane są przez skład wyznaczony przez przewodniczącego. Przewodniczący wyznacza termin udzielenia opinii. Przewodniczący może zdecydować o powołaniu do udzielenia opinii składu innego, niż trzyosobowy, może także zdecydować o obradach w pełnym składzie Sądu Koleżeńskiego. Obrady w przedmiocie wydania opinii są tajne.

§ 26

W przypadku ustąpienia lub odwołania przewodniczącego sekretarz niezwłocznie zwołuje posiedzenie całego składu w celu przeprowadzenia wyborów. Wybory przeprowadzane są według zasad określonych w § 7.

§ 27

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego gromadzi i przechowuje protokoły posiedzeń oraz oryginały orzeczeń, wydaje kopie orzeczeń sądu podpisując je własnym nazwiskiem "za zgodność z oryginałem", zarządza doręczenie dokumentów i wezwań dla stron i innych uczestników postępowania oraz koordynuje prace administracyjne związane z powołaniem i funkcjonowaniem składów orzekających.

Postanowienie końcowe

§ 28

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2007 r.


Informacje i skargi do członków Sądu Koleżeńskiego można przesyłać na sad.kolezenski@leasingweb.pl