5 marca 2024

Wszystko co należy wiedzieć o dyrektywie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Dyrektywa weszła w życie 5 stycznia 2023 r. i wprowadziła obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa wprowadza obowiązek uwzględnienia w sprawozdaniu z działalności firmy m.in. wielu wskaźników i specyficznych informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu firmy na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz tego jak te zagadnienia wpływają na rozwój, wyniki i sytuację danej firmy.

Dyrektywa CSRD:

 • wprowadza jednolity standard raportowania informacji,
 • nakłada obowiązek przygotowania raportu w jednolitym formacie cyfrowym,
 • wprowadzana obowiązek poddawania ujawnień niezależnym audytom.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania?

Raport wydawany w 2025 r. za 2024 r.

Duże spółki zainteresowania publicznego (które do tej pory podlegały wymogom raportowania niefinansowego NFRD wg Ustawy o rachunkowości), w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500 osób oraz jednostki interesu publicznego będące jednostkami dominującymi dużej grupy, w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500 osób w ujęciu skonsolidowanym.

Raport wydawany w 2026 r. za 2025 r.

Wszystkie duże spółki (notowane i nienotowane), które spełniają dwa z trzech warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 pracowników,
 2. suma bilansowa przekracza 20 mln EUR,
 3. przychody netto ze sprzedaży przekraczają 40 mln EUR.

Raport wydawany w 2027 r. za 2026 r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowania publicznego (spółki notowane na giełdzie) - z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, tj. spółki które spełniają dwa z trzech warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 pracowników,
 2. suma bilansowa nie przekracza 4 mln EUR,
 3. przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 8 mln EUR.

MŚP notowane mają opcję odroczenia zastosowania dyrektywy maksymalnie do dwóch lat (raportowanie za 2028 r., raport wydawany w 2029 r.).

Informacje na temat zrównoważonego rozwoju, będą obejmować informacje na temat całego łańcucha wartości jednostki, stąd firmy zobowiązane do raportowania będą wymagały od firm, z którymi współpracują (dostawców, usługodawców, odbiorców towarów lub usług) informacji, które muszą zostać ujęte w ich własnym sprawozdaniu. Będą to:

 • ślad węglowy,
 • emisja zanieczyszczeń,
 • przestrzeganie praw człowieka czy praw pracowniczych.

Zatem wyzwania związane z CSRD dotyczą w praktyce znaczącej części firm funkcjonujących na unijnym rynku.

W ramach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju firmy zobowiązane będą do ujawnienia informacji:

 • środowiskowych,
 • społecznych,
 • pracowniczych,
 • poszanowania praw człowieka,
 • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Ich rozwinięcie znajdziemy w standardach ESRS (Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju), o których opowiemy w kolejnych artykułach.

Jakie działania są wymagane do wdrożenia dyrektywy CSRD?

 • Analiza wymogów dyrektywy
 • Analiza stanu faktycznego, rzeczywistości
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Analiza procesów i ryzyk związanych z gromadzeniem danych

Raportowanie w bardzo dużym stopniu będzie bazować na odpowiednich, rzetelnych, dostępnych i wiarygodnych danych a to wymaga wdrożenia odpowiednich procesów oraz rozważenia wprowadzenia nowych lub dostosowania istniejących systemów informatycznych.